Groeibewust Kleuteronderwijs

“Play is the highest form of research”, zei Albert Einstein. Eigenlijk geldt dit voor ons allemaal; voor het jonge kind is dit de enige en de beste manier om de wereld te begrijpen. Door middel van spel en creatief-handelend bezig zijn in situaties die voor hem van betekenis zijn, bouwt hij zijn innerlijke beeld van de wereld op. De didactische uitdaging voor leerkrachten in kleutergroepen is om de natuurlijk wijze waarop kleuters leren te verbinden met de doelen die de school nastreeft.

Die didactische uitdaging is te realiseren door gebruik te maken van een op leerdoelen gebaseerd beredeneerd aanbod dat uit twee delen bestaat: het reguliere en het thematisch aanbod. Ze betreffen het creëren van ontwikkelingskansen respectievelijk het grijpen van ontwikkelingskansen. In beide gevallen moet het aanbod ‘rijk’ zijn, in de zin van gevarieerd, gedifferentieerd, levensecht, multi-sensorieel en aansprekend. Hierdoor kan een leerling zelf zijn natuurlijke wijze van leren optimaal benutten en tevens kan de leerkracht dit aanwenden om vanuit betekenisvolle thema’s leerdoelen te bereiken.

Een leerkracht die een beredeneerd aanbod op een goede wijze uitvoert doet aan spelend lesgeven. Hiervan is sprake als een leerkracht beschikt over een creatief-initiatiefrijke attitude en het gevoel een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de leergroei van kleuters. Tevens beschikt deze persoon over een sensitief-responsieve opvoedingsstijl.

Inhoud

Dit schooltraject is gestoeld op de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs. Er wordt gestart met een visie, gevolgd door het wegzetten van alle cruciale leerdoelen van rekenen, taal, motoriek en gedrag in een beredeneerd aanbod. Onderdeel hiervan is het thematisch aanbod. In gezamenlijkheid worden er thema’s voorbereid, (stapsgewijs) gepland en (fasegewijs) uitgevoerd. In elk thema worden leerlingen actief betrokken bij de opbouw en uitvoering van alle activiteiten die bij het thema behoren.

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Visie op kleuteronderwijs (heb je dit al? Hier sluit het traject op aan)
 • Wat is spelend lesgeven?
 • Kracht van spelend leren en denken vanuit spel (thematisch)
 • Beredeneerd aanbod en cruciale leerdoelen wegzetten in enerzijds het reguliere aanbod dat bestaat uit de kolommen regels & routines, speelwerkomgeving, buiten & binnen bewegen, en het thematische aanbod.
 • Thema’s (stapsgewijs) plannen en (fasegewijs) uitvoeren
 • Samen met leerlingen thema’s betekenisvol ontwerpen (atelier)
 • Leerkracht-instructievormen: exploratieve instructie, spelinstructie en spelbegeleiding, directe instructie en ‘gewone’ begeleiding.
 • Rollen en handelingen als basis van de spelinstructie
 • Gebruik van bronnen (methoden etc.)
 • Het onderwijsplan als borgingsmiddel
 • Focus PO 1-2

Focus PO

Gedurende het traject is Focus PO 1-2 gratis(met een maximum van 6 maanden).

* Dit aanbod geldt alleen voor nieuwe Focus PO gebruikers en is eenmalig per school (en niet per deelnemer).

Doel

Aan het einde van dit traject ligt er een onderwijsplan en is er een beredeneerd aanbod samengesteld. Ook zijn de deelnemende leerkrachten in staat om spelend leren (en alles daaromheen) te organiseren en is de basis gelegd voor een verdere uitbreiding en verdieping ervan. Er is geïnventariseerd op welke punten er nog verdere advisering en professionalisering nodig is, vanuit wat er onder spelend lesgeven wordt verstaan.

Contact

Neem contact op via het contactformulier om de mogelijkheden te bespreken. Het schooltraject bestaat in de basis uit 4-5 dagdelen training en advisering, aangevuld met groepsbezoeken.

TIP

Ben je schoolleider, intern begeleider of onderbouwcoördinator, dan is de masterclass ‘Grip op de kleuterbouw’ misschien iets voor jou. Deze eendaagse masterclass wordt georganiseerd op woensdag 20 april 2022.
Klik
 hier voor meer informatie.

Menu