Meerwaarde

Sinds de start (2013) van Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs hebben we meer dan 1200 schoolleiders, intern begeleiders, leerkrachten en onderwijsadviseurs getraind. In 2019 hebben we een deel van hen gevraagd wat de impact van de aanpak is geweest op de kwaliteit van hun onderwijs. We kwamen tot acht meerwaarde.

Het werken met onderwijsplannen en het twee keer per jaar bespreken van het effect van deze plannen zorgt ervoor dat leerkrachten beter weten wat hun collega’s doen. Onderwijsplannen worden namelijk beschreven in leerkrachtgedrag. Door elk half jaar te praten over deze plannen voelen leerkrachten zich meer eigenaar van de aanpakken en ‘leeft’ het schoolbeleid meer dan voorheen.

Samenhang in ons schoolbeleid

Saamhorigheid en teamleren

Samen verkennen hoe opbrengsten beïnvloed kunnen worden, gaat beter wanneer je deze in overzichten toont die betekenisvol zijn voor elke leerkracht. En dit ontbreekt nogal eens. Door overzichten te maken die leerkrachten zelf kunnen analyseren, ontstaat meer saamhorigheid en vinden leerkrachten het leuker om samen te werken en samen te leren. Leerkrachten willen namelijk best veranderen, maar niet veranderd worden.

Een knelpunt van opbrengstgericht werken is dat de analyse door 1 persoon wordt gedaan en leerkrachten hierdoor weinig begrip hebben van deze data. Door een andere weergave te kiezen en een gestandaardiseerde maat te gebruiken, zijn alle leerkrachten in staat een analyse te maken. Door dit begrip ontstaat er een beter beeld van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Eenvoudige duiding van opbrengsten en onderwijsbehoeften

Gebruik van een gemeenschappelijke taal

Bij het gedachtegoed van Opbrengstgericht Passend Onderwijs past een ‘eigen’ taal. Doordat elke leerkracht gebruikmaakt van dezelfde begrippen is het schoolbeleid beter uit te leggen aan elkaar, ouders, bestuur of inspectie. En dat versterkt weer de samenhang in het schoolbeleid en de saamhorigheid van teamleden.

Voor leerkrachten gaat passend onderwijs al snel over bijzondere leerlingen die je moet opvangen. Opbrengstgericht Passend Onderwijs leert je dat Passend Onderwijs gaat over alle leerlingen. Leerkrachten leren te redeneren van school naar groep naar leerling. Ze vinden het prettig om te ervaren dat alle leerlingen worden gezien.

Passend en opbrengstgericht onderwijs aan alle leerlingen

Realistische prestatiedruk voor leerkracht en leerling

Opbrengstgericht werken is het stellen van een realistische schoolambitie en het vieren wanneer deze wordt bereikt. Dit betekent dat het niet altijd hoger of beter moet. Voldoende is goed genoeg. Dit geldt niet alleen voor de leerkracht, maar ook voor de leerling. Voor hem kan een score in het gebied van Pro of Basis Beroepsgericht onderwijs een prima score zijn.

De taakbelasting is hoog voor een leerkracht. Hij moet alle bordjes in de lucht houden en dat voelt soms erg zwaar. Door samen afspraken te maken waar de komende periode de focus komt te liggen, ontstaat er ruimte in de agenda. De schoolbespreking is de plek waar deze keuzes worden gemaakt. Leerkrachten leren dat ze beter een paar zaken goed kunnen oppakken dan veel zaken half te doen. Deze focus waarderen ze zeer!

Focus op de basis van ons onderwijs

Minder administratieve handelingen

Administratie behoort een middel te zijn om beter zicht te krijgen op het aanbod dat leerlingen krijgen en het effect ervan. Door te werken met onderwijsplannen die langdurig vaststaan en groepsoverzichten waarbij het uitgangspunt is ‘hoe leger, hoe beter’ wordt de administratieve last beperkt zonder de grip op het planmatig werken aan hoge opbrengsten te verliezen.

Menu