Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent voor elke basisschool jaarlijks de schoolweging. Dit getal wordt betrokken in het onderwijsresultatenmodel voor het basisonderwijs dat de Inspectie van het Onderwijs heeft ontwikkelt. 

De schoolweging kan op drie manieren worden aangewend. Ten eerste drukt het de aard van de leerlingpopulatie uit; de mate waarin de omgevingsfactoren waaronder de leerlingen opgroeien gemiddeld genomen meer belemmerend of meer stimulerend zijn voor een doorsnee schoolse ontwikkeling. Ten tweede typeert het getal de onderwijsbehoeften die in de middenmoot van de leerlingpopulatie voorkomen; van de behoefte aan uitdaging bij een lagere schoolweging tot de behoefte aan ondersteuning bij een hogere schoolweging.

Ten derde drukt het getal de collectieve opbrengstverwachting uit. Deze opbrengstverwachting is door de Inspectie van het Onderwijs in het onderwijsresultatenmodel uitgedrukt in aantallen leerlingen die bij de eindtoets basisonderwijs aan de referentieniveaus 1S/2F moeten voldoen. In het methodeoverstijgende onderwijsplansysteem Focus PO wordt de schoolweging uitgedrukt in (schoolgemiddelde) opbrengsten op de tussen- of volgtoetsen. Door die koppeling wordt het een ijkpunt bij de keuze voor de hoogte van de schoolambities. Bij elk van de zes ambitieprofielen hoort per vak een schatting van het aantal leerlingen aan het einde van groep 8 aan het referentieniveaus 1S/2F gaat voldoen.

HELDER Onderwijsadvies betrekt de schoolweging in de volle breedte bij het trainings- en advieswerk. Daarmee wordt invulling gegeven aan hoog-realistische ambities en een passend schoolaanbod in elke basisschool. Dit zou niet mogelijk zijn zonder de software van Focus PO.

Download publicatie: De schoolweging begrepen (2019, Gijzen).

Verwacht in oktober/november 2020: Van schoolweging naar schoolambities (Gijzen).

Meer weten?

HELDER Onderwijsadvies verzorgt lezingen over de schoolweging en de koppeling met de schoolambities. Interesse? Neem dan contact op.