Kwaliteitsbeleid op bestuursniveau is meer dan de optelsom van het kwaliteitsbeleid in elke school. Het draait in de kern om de procesmatige en inhoudelijke interactie tussen beide. Hierdoor wordt het kwaliteitsbeleid wederzijds aangejaagd, gemonitord en versterkt. De adviseurs van HELDER Onderwijsadvies leveren een bijdrage aan het waarmaken van je kwaliteitstaken (BKA123). Denk dan aan kennisoverdracht ten aanzien van de inspectiekaders po/vo/v(s)o, een auditsystematiek of het onderwijsresultatenmodel, hulp bij het schrijven van een kwaliteitsbeleidsplan of advies bij managementgesprekken tussen bestuur en scholen.

Trainingen

         Leerkracht
         MT/IB
    Bestuur

    Team

Versterken kwaliteitsbeleid

Wat ligt er al, wat wil je nog en wat moet er nog? Vanuit die drie vragen start een adviestraject gericht op de ontwikkeling of de aanscherping van het kwaliteitsbeleid en gevolgd door de versterking van de uitvoering ervan. HELDER Onderwijsadvies adviseert besturen in het primair en voortgezet (speciaal)onderwijs en werkt in lijn met de betreffende inspectiekaders en onderwijswetgeving.

   

Inrichten auditsystematiek

Richten we een auditsystematiek in, en zo ja: hoe pakken we dat dan aan? HELDER Onderwijsadvies adviseert schoolbesturen van het begin tot het einde: van het auditplan via een auditorentraining naar begeleiding bij de uitvoering van de audits.

   

Audits & visitaties

Adviseurs van HELDER Onderwijsadvies voeren audits en visitaties uit gericht op het bestuur, een groep scholen of een individuele school en richten zich op de vraag of het kwaliteitsgebied waar zorgen over zijn.

   

Dit doen wij ook

Audit: Onderwijskwaliteit  

Interim kwaliteitsmedewerker

Coaching kwaliteitsmedewerker

Analyseren opbrengsten (tussen- en eindopbrengsten)

Visieontwikkeling Jonge Kind

Ontwikkelen van kwaliteitsplan

Scholingen in de bestuursacademie

Scholingen in IB-netwerken

Scholingen in directeurenoverleggen