Audit uitvoeren

Doel: Krijg een goed beeld van de stand van zaken met betrekking tot de onderwijskwaliteit op de scholen van je bestuur: wat gaat goed en wat moet en kan beter?

Voor wie: bestuur

Duur: Afhankelijk van de vraag vanuit het bestuur

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Bestuur

Locatie: op de scholen

Prijs: prijs op aanvraag

Inhoud

Is er behoefte aan een goed beeld van de stand van zaken met betrekking tot de onderwijskwaliteit op de scholen van je bestuur? Een audit op de scholen kan veel voordelen bieden. Een opbrengstenrapportage, op basis van de eindresultaten en/of resultaten op de LVS-toetsen, geeft inzicht in de ontwikkelpunten van de scholen. Op deze manier kun je structureel de basiskwaliteit op orde brengen en/of houden.

Audits en rapportage

Afhankelijk van de specifieke vraag vanuit het bestuur kan de audit op de scholen het volgende bieden:

 • Een helder beeld van waar de scholen staan m.b.t. de gehanteerde kwaliteitskaders en -normen, concreet weergegeven in een rapport voor bestuur.
 • Een opbrengstenrapportage op basis van de eindresultaten van de scholen en/of resultaten op LVS-toetsen.
 • Inzicht in de ontwikkelpunten van elke school om de basiskwaliteit op orde te brengen en/of te houden.
 • Aanbevelingen op het gebied van aanbod, zicht op ontwikkeling, didactisch handelen en de kwaliteitscyclus.
 • Kennisdeling op bestuursniveau m.b.t. analyse van de opbrengsten en het uitvoeren van (ontwikkelingsgerichte) audits.

Om de basiskwaliteit op orde te brengen en te houden, wordt de audit bij elke school uitgevoerd op ten minste de volgende standaarden uit het Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs:

Domein Onderwijsresultaten
OR 1 = Onderwijsresultaten

Domein Onderwijsproces
OP0 = Basisvaardigheden
OP1 = Aanbod
OP2 = Zicht op ontwikkeling
OP3 = Pedagogisch-didactisch handelen

Domein Sturen, kwaliteitszorg en ambities
SKA1 = Visie, ambities en doelen

In overleg met het bestuur kan eventueel ook een aantal eigen ambities uit het strategisch beleidsplan worden opgenomen in de audit.

Werkwijze Helder Onderwijsadvies

Op basis van een gesprek over de vraag en de behoeften van het bestuur, stellen we een plan op waarin de concrete invulling van het traject wordt beschreven.

Hierbij kun je denken aan:

 • het opstellen van een opbrengstenrapportage;
 • welke kwaliteitsdocumenten al aanwezig zijn binnen het bestuur en welke nog nodig zijn of moeten worden aangepast;
 • het opleiden en/of meenemen van een intern auditteam bij het uitvoeren van de audits;
 • de vorm van terugkoppeling en rapporteren.

De audits op de scholen bestaan uit de volgende onderdelen:

 1. Intakegesprek met het MT van de school
 2. Invullen van de zelfevaluatie door de school
 3. Documentenonderzoek
 4. Auditdag op de school (met lesobservaties en gesprekken)
 5. Rapportage en eindgesprek

Uitgangspunten audit

Het is van belang dat uit een audit een helder beeld komt van waar de scholen staan en waar eventuele ontwikkelpunten liggen. Een audit moet bijdragen aan het verder ontwikkelen en borgen van de onderwijskwaliteit van een individuele school en ook aan het kwaliteitssysteem binnen de stichting. Om dit te realiseren, hanteren wij de volgende uitgangspunten in onze werkwijze:

 • Het auditteam bestaat uit auditoren (intern en van Helder Onderwijsadvies) met gedegen kennis en ervaring binnen de verschillende lagen van het onderwijs, van bestuursniveau tot en met de lespraktijk. De auditoren zijn gespecialiseerd in meerdere standaarden en worden op basis van hun specialisaties ingezet, denk aan bijvoorbeeld het onderwijs aan het jonge kind.
 • Het auditteam is goed in staat om het werken aan passende onderwijsresultaten in referentieniveaus te verbinden aan wat we in het onderwijsproces bekijken. Hoe zien we het werken met de referentieniveaus terug in het onderwijsaanbod en de didactische aanpak? Welke rol spelen de schoolambities in referentieniveaus bij het zicht houden op de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van toetsen en observaties, op school-, groeps- en leerlingniveau?
 • Het auditteam koppelt helder terug en kan ontwikkelpunten zo beschrijven dat de school er concrete vervolgacties aan kan verbinden. Deze worden verbonden aan de vier aspecten van de uitvoering (aansturing, verantwoording, borging en handelen in de praktijk).

De opbrengst

 • 1 Je kunt op basis van de audits een rapportage opstellen. Deze rapportage bevat een samenvatting van hoe de scholen ervoor staan op de verschillende standaarden en ten minste wat de ontwikkelpunten zijn om de basis op orde te krijgen. Naar wens kan de rapportage ook van concretere adviezen worden voorzien.

Trainers

Emila Bijl

Wijnand Gijzen

Jojanneke Beugelink

Monique Steenwinkel

Ynte Essers

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier