HELDER Onderwijsadvies

HELDER Onderwijsadvies adviseert en traint schoolleiders, intern begeleiders, leerkrachten en hun bestuursmedewerkers in het primair onderwijs in het borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit op het gebied van de basisvakken: Nederlandse taal, rekenen en gedrag.

Kies voor een HELDERE koers

Het is onze missie om scholen te ondersteunen bij de realisatie van passend onderwijs op school-, groeps-, en leerlingniveau met als doel het behalen van de schoolambities en het borgen van onderwijskwaliteit.

We baseren ons op onze zes uitgangspunten van Opbrengstgericht Passend Onderwijs, gekoppeld aan de kwaliteitsgebieden: Onderwijsresultaten, Onderwijsproces en Kwaliteitszorg.

 

Menu