Doel

HELDER Onderwijsadvies adviseert en traint schoolleiders, intern begeleiders, leerkrachten en hun bestuursmedewerkers in het primair onderwijs bij het versterken van de uitvoering en de aansturing van het onderwijs in de basisvakken Nederlandse taal, rekenen en gedrag.

We richten ons specifiek op de realisatie van passend onderwijs op school-, groeps-, en leerlingniveau op een manier die leidt tot de realisatie van de schoolambities. Daarom adviseren we over een passend schoolaanbod dat gebaseerd is op de referentieniveaus en daarop aansluitende leerlijnen van cruciale leerdoelen.

Basis

HELDER Onderwijsadvies baseert haar advies en training op de zes uitgangspunten van de denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Deze uitgangspunten en het passende schoolaanbod zijn concreet gemaakt in de softwaretool Focus PO en het cyclisch werken aan kwaliteit door middel van ‘groepsplanloos werken’. Uit deze werkwijze volgen, indien nodig, verbeteraanpakken en interventies.

Kwaliteit

HELDER Onderwijsadvies legt haar focus op de inrichting van vijf kwaliteitsgebieden uit het onderzoeks- en waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs. Onze invulling daarvan moet leiden tot een behapbare en betekenisvolle taakuitvoering van elke onderwijsprofessional.