WELKOM OP ONZE NIEUWE WEBSITE

HELDER Onderwijs heeft een nieuw uiterlijk. En dat niet alleen. We hebben ons versterkt met het gedachtegoed van Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Samen met Wijnand Gijzen en Menno van Hasselt werken we met een nieuw, uitgebreid aanbod: de unieke softwaretool Focus PO en een krachtig aanbod in training en advisering. Wat herkenbaar blijft, is onze heldere koers en aanpak in het werken aan onderwijskwaliteit op het gebied van onderwijsresultaten, -aanbod, zicht op ontwikkeling en didactisch handelen.

Emila Bijl & Ynte Essers

KIES VOOR BEHAPBAAR EN
BETEKENISVOL ONDERWIJS

Onze medewerkers adviseren en trainen schoolleiders, intern begeleiders, leerkrachten en bestuursmedewerkers in het primair onderwijs bij het versterken van de uitvoering en de aansturing van het onderwijs in de basisvakken: Nederlandse taal, rekenen en gedrag. Wij baseren ons advies en training op de zes uitgangspunten van de denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Betekenisvol en behapbaar onderwijs; daar staan we voor! Lees meer

HELDER Onderwijsadvies

Het is onze missie om scholen te ondersteunen bij de realisatie van passend onderwijs op school-, groeps-, en leerlingniveau op een manier die leidt tot het bereiken van de schoolambities. Om dat te bereiken adviseren we over een passend schoolaanbod. Dit aanbod is gebaseerd op de referentieniveaus en daarop aansluitende leerlijnen van cruciale leerdoelen. 

Wat zeggen deelnemers aan de Masterclass?

Meerwaarde Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs

Sinds de start (2013) van Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs hebben meer dan 1200 schoolleiders, intern begeleiders, leerkrachten en onderwijsadviseurs deelgenomen. In 2019 is een deel van hen gevraagd naar de impact van de aanpak op de kwaliteit van het onderwijs. De volgende acht aspecten van de meerwaarde werden meer dan eens genoemd…

De zes uitgangspunten

De 6 uitgangspunten van Opbrengstgericht Passend Onderwijs vormen de kern van de aanpak. Ze zorgen o.a. voor meer samenhang in het schoolbeleid, een grotere focus op het onderwijs en minder administratieve last. Hierdoor krijgt het handelen van leerkrachten meer betekenis en blijft (of wordt) het onderwijs behapbaar.

Helder Onderwijsadvies - Focus PO - MOPO - Uitgangspunten - Van eind naar begin

VAN EIND
NAAR BEGIN

“Door eerst een ambitie te stellen en daarna na te denken hoe we deze willen bereiken, heeft onze visie veel meer betekenis gekregen en is onze saamhorigheid versterkt.”

Helder Onderwijsadvies - Focus PO - MOPO - Uitgangspunten - School-groep-leerling

SCHOOL >
GROEP > LEERLING

“Het praten over onderwijs van school naar groep naar leerling heeft gezorgd voor meer samenhang binnen het team. We weten nu veel beter van elkaar hoe we lesgeven en wat werkt of juist niet werkt.”

Helder Onderwijsadvies - Focus PO - MOPO - Uitgangspunten - Onderwijsbehoeften

OVEREENKOMSTEN IN ONDERWIJSBEHOEFTEN

“Door uit te gaan van overeenkomsten tussen leerlingen hebben we meer grip op het onderwijs en hebben we minder administratie.”

Helder Onderwijsadvies - Focus PO - MOPO - Uitgangspunten - Middenmoot=vertrekpunt

DE MIDDENMOOT
ALS VERTREKPUNT

“Het zichtbaar maken van de middenmoot heeft ons enorm geholpen om de lessen te differentiëren. We hebben nu een veel beter idee van passend onderwijs voor onze leerlingen.”

Helder Onderwijsadvies - Focus PO - MOPO - Uitgangspunten - Convergent-divergent

EERST CONVERGENT
DAN DIVERGENT

“We zijn nu beter in staat om onze leerlingen goed onderwijs te geven zonder dat de kwaliteit van de instructie onder druk komt te staan en de betrokkenheid van leerlingen vermindert.”

Helder Onderwijsadvies - Focus PO - MOPO - Uitgangspunten -Leerroute

RESPONS
OP DE LEERROUTE

“Door te kijken naar deze drie responsen hebben we een veel beter beeld van onze leerlingen gekregen. We verzamelen nu veel bewuster gegevens en hoeven minder te registreren.”

Menu