De basis op orde: Een audit of nulmeting op jouw school

Doel: Met deze audit of nulmeting krijgt de school een completer beeld van wat goed gaat en wat beter moet om de basiskwaliteit op orde te krijgen en te houden.

Voor wie: bestuur, schoolleiding

Duur: Minimaal 1 auditdag op de school

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Team

Locatie: op school

Prijs: prijs op aanvraag

Inhoud

Op iedere school moet de onderwijskwaliteit op orde zijn. Deze basiskwaliteit is beschreven in de kwaliteitsstandaarden van de Onderwijsinspectie. Vraagt de situatie op jouw school om een onderzoek of de kwaliteit voldoende is of zijn er op bepaalde onderdelen acties nodig om aan de basiskwaliteit te voldoen? Uit een audit krijg je als school een goed beeld van waar je staat m.b.t. het vormgeven van de onderwijskwaliteit op je school en van de ontwikkelpunten die er nog liggen.

De audit wordt uitgevoerd op ten minste de volgende standaarden uit het Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs:

Domein Onderwijsresultaten
OR 1 = Onderwijsresultaten

Domein Onderwijsproces
OP0 = Basisvaardigheden
OP1 = Aanbod
OP2 = Zicht op ontwikkeling
OP3 = Pedagogisch-didactisch handelen

Domein Sturen, kwaliteitszorg en ambities
SKA1 = Visie, ambities en doelen

Werkwijze Helder Onderwijsadvies

Onderdelen van de audit

Een audit bestaat uit een aantal onderdelen:

  1. Intakegesprek met het mt van de school
  2. Invullen van de zelfevaluatie door de school
  3. Documentenonderzoek
  4. Auditdag op de school (met lesobservaties en gesprekken)
  5. Rapportage en eindgesprek

Uitgangspunten audit

Het is van belang dat uit een audit een helder beeld komt van waar de school staat en waar eventuele ontwikkelpunten liggen. Een audit moet bijdragen aan het verder ontwikkelen en borgen van de onderwijskwaliteit van een individuele school en ook aan het kwaliteitssysteem binnen de stichting. Om dit te realiseren, hanteren wij de volgende uitgangspunten in onze werkwijze:

  • Het auditteam bestaat uit auditoren (intern en van Helder Onderwijsadvies) met gedegen kennis en ervaring binnen de verschillende lagen van het onderwijs, van bestuursniveau tot en met de lespraktijk. De auditoren zijn gespecialiseerd in meerdere standaarden en worden op basis van hun specialisaties ingezet, denk aan bijvoorbeeld het onderwijs aan het jonge kind.
  • Het auditteam is goed in staat om het werken aan passende onderwijsresultaten in referentieniveaus te verbinden aan wat we in het onderwijsproces bekijken. Hoe zien we het werken met de referentieniveaus terug in het onderwijsaanbod en de didactische aanpak? Welke rol spelen de schoolambities in referentieniveaus bij het zicht houden op de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van toetsen en observaties, op school-, groeps- en leerlingniveau?
  • Het auditteam koppelt helder terug en kan ontwikkelpunten zo beschrijven dat de school er concrete vervolgacties aan kan verbinden. Deze worden verbonden aan de vier aspecten van de uitvoering (aansturing, verantwoording, borging en handelen in de praktijk).

De opbrengst

  • 1 Op basis van de audit wordt de rapportage opgesteld. Deze rapportage bevat een beschrijving van hoe de school ervoor staat op de verschillende standaarden en ten minste wat de ontwikkelpunten zijn om de basis op orde te krijgen. Naar wens kan de rapportage ook van concretere adviezen worden voorzien.

Trainers

Emila Bijl

Wijnand Gijzen

Femke Ruiter

Jojanneke Beugelink

Monique Steenwinkel

Bernadette Dijkman

Ynte Essers

Marjolein Veuger

Delen: