Een heldere opbrengstenanalyse aan de hand van de LVS-toetsen

Doel: Leer met je brede managementteam een opbrengstenanalyse te maken waarin het opbrengstgericht werken naar de schoolambities voor bestuur en schoolteam niet alleen geëvalueerd wordt, maar ook concrete acties voor de komende periode worden benoemd.

Voor wie: IB'er / kwaliteitscoördinator, Schoolleiding

Duur: Minimaal 2 bijeenkomsten, afhankelijk van de vraag van de school

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Individueel

Locatie: op school

Inhoud

Meestal wordt twee keer per jaar de taal- en rekenvaardigheid gemeten met een leerstofonafhankelijke LVS-toets. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitscyclus op school. Met behulp van de analyse van de resultaten kan je als team evalueren of het aanbod op het gebied van taal en rekenen passend is geweest en zien of de leerlingen zich ontwikkelen zoals beoogd met de schoolambities die je hebt gesteld. Het meten waar je staat en de vergelijking met de ambities maakt duidelijk wat naar verwachting gaat en wat nog niet. Met andere woorden: waarmee kan je doorgaan en welke interventies zijn nodig om de ambities te kunnen bereiken?
Goed kunnen analyseren van data en het reflecteren erop is nodig om steeds de juiste acties te kunnen doen in het opbrengstgericht werken. In deze training leer je met het (brede) managementteam een degelijke analyse te maken van de data uit de LVS-toetsen en op basis hiervan die interventies te formuleren die nodig zijn om de gestelde schoolambities te kunnen realiseren.

Wat ga je leren?

Het maakt niet uit welke LVS-toetsen worden gebruikt, een goede analyse van de resultaten in relatie tot de gestelde schoolambities vraagt om een aantal kernstappen. Deze stappen leer je te doen aan de hand van de resultaten van de afgenomen LVS-toetsen op jouw school. We bekijken de leerresultaten van de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen en taalverzorging op school- en op groepsniveau. Aan de hand van de data en de reflectie daarop, leer je om op schoolniveau vast te stellen wat volgens plan gaat en waar een schoolverbeteraanpak nodig is. Ook is er aandacht voor de leerjaren/groepen, op welke vakgebieden zijn interventies nodig?

Bijeenkomst 1
In de eerste bijeenkomst spreken we de cyclus van opbrengstgericht werken door en maken we een start met de analyse van de resultaten op de LVS-toetsen. Dit doen we voor het vakgebied dat door de school wordt gekozen. We analyseren in hoeverre op school- en op groepsniveau de gestelde schoolambities worden behaald en krijgen inzicht in de signalen die duiden op stagnering in de verwachte ontwikkeling. Voor deze analyse krijgt de school een stappenplan en format aangereikt dat zij kan blijven gebruiken in de toekomst.

Bijeenkomst 2
In de tweede bijeenkomst gaan we op basis van de analyse aan de slag met de interventies op school- en groepsniveau. Welke conclusies en interventies kunnen op schoolniveau worden beschreven en welke acties vloeien daaruit voort? En welke vragen zijn van belang om met het team te bespreken om ook op groepsniveau de benodigde interventies duidelijk te krijgen?

De opbrengst

  • 1 Aan het einde van dit traject kan de school een goede analyse maken van de resultaten van de LVS-toetsen en op school- en groepsniveau de interventies beschrijven die van belang zijn om de gestelde schoolambities te kunnen behalen.

Trainers

Nicole van Loo

Emila Bijl

Wijnand Gijzen

Bernadette Dijkman

Monique Steenwinkel

Marjolein Veuger

Marit Peters

Kimberly de Jong – Vermeulen

Jojanneke Beugelink

Jeroen Mulder

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier