Schooltraject: Een stevige basis van onderwijskwaliteit

Doel: Je leert welke stappen je als schoolteam doorloopt om de basiskwaliteit op orde te krijgen en houden en van daaruit de eigen ambities waar te maken, waardoor uiteindelijk de kwaliteitscyclus van je school wordt vormgegeven en versterkt.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, schoolleiding

Duur: Meerdere bijeenkomsten verspreid over een langere periode

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Team

Locatie: op school

Prijs: prijs op aanvraag

Inhoud

Heb je de ambitie om met het hele team de kwaliteitscyclus op school een flinke boost te geven, zodat er een eenduidige, werkbare en effectieve manier van werken ontstaat? Dan is dit scholingstraject een goede start. Het traject bevat alle stappen van de kwaliteitscyclus die van belang zijn om in samenhang te doorlopen. Het vormgeven van onderwijs dat past bij de visie van de school en afgestemd is op de leerlingpopulatie, gaat in dit traject hand in hand met hoe je verantwoording aflegt over de keuzes die je maakt. De verbinding met de volgende domeinen uit het waarderingskader van de Onderwijsinspectie wordt gemaakt:

 • Onderwijsresultaten (OR1)
 • Aanbod (OP1)
 • Zicht op ontwikkeling (OP2)
 • Pedagogisch en didactisch handelen (OP3)
 • Visie, ambitie en doelen (SKA1)

Wat ga je leren?

Het scholingstraject bestaat in totaal uit 6 bijeenkomsten:

Passende schoolambities als basis van de kwaliteitscyclus
Aantal bijeenkomsten: 1

 • Je gaat aan de slag met het stellen van passende schoolambities in te behalen percentages 1F en 1S/2F.
 • Je doet de benodigde kennis op over het onderwijsresultatenmodel, de referentieniveaus, de schoolweging en welke aspecten een rol spelen bij het bepalen van wat een bij jouw op school passende ambitie is.
 • Je stelt schoolambities voor zowel de drie vakgebieden rekenen, lezen en taalverzorging bij elkaar (aansluiting bij onderwijsresultatenmodel) als voor de vakgebieden afzonderlijk (sturing aan de kwaliteitscyclus).
 • Je leert vanuit verschillende overwegingen om je schoolambities toe te lichten, dus het verhaal achter de cijfers te vertellen.

Het onderwijsplan: zo werken wij
Aantal bijeenkomsten: 2 (met kernteam of werkgroep)

 • Bijeenkomst 1: het doel van het onderwijsplan en het ophalen van input staat centraal. Aan de hand van een aantal onderdelen die in het onderwijs aan de orde komen, zoals inzet van de lesmethode en –materialen, differentiatie en instructie, wordt de huidige en gewenste werkwijze binnen de school zichtbaar gemaakt. Na deze bijeenkomst wordt het onderwijsplan in concept uitgewerkt en besproken in het team.
 • Bijeenkomst 2: het onderwijsplan wordt verder doorontwikkeld met de feedback die is opgehaald bij het team. Daarnaast wordt met het kernteam afgesproken hoe het onderwijsplan ingezet wordt in de kwaliteitscyclus op school en zodoende bruikbaar en actueel blijft.

Zicht op ontwikkeling met de toetsen van het LVS
Aantal bijeenkomsten: 1

De verschillende toetsaanbieders geven resultaten in verschillende vormen weer: vaardigheidsscores, vaardigheidsgroei, functioneringsniveaus, drempelwaardes, ontwikkelscores, referentieniveaus etc. Maar naar welke scores moet je nu kijken? Wat betekenen ze en wat zeggen ze over de ontwikkeling van de leerlingen? 

 • Je leert als team hoe je op een eenduidige en gezamenlijke manier kunt omgaan met het analyseren en interpreteren van de LVS-resultaten.
 • Je doet de benodigde kennis op over het LVS dat jullie op school gebruiken: IEP, LVS, Leerling in Beeld, Diatoetsen of Boom LVS. Je leert wat de verschillende scores betekenen en hoe je ze kunt gebruiken om de ontwikkeling in vaardigheid te monitoren.
 • Je leert hoe je het bereiken van het ambitie-referentieniveau mee kunt nemen in je analyse en aanpassing van het onderwijsaanbod.
 • Je bouwt tijdens deze bijeenkomst aan een stevige basis als team in het zicht houden op de ontwikkeling van je leerlingen.

De schoolbespreking met het hele team
Aantal bijeenkomsten: 1

 • Je doet als team kennis op over hoe je de resultaten van de LVS-toetsen met elkaar kunt analyseren op schoolniveau. Ieder teamlid wordt betrokken bij het monitoren van de ontwikkeling van leerlingen aan de hand van toetsen, het ontwerpen van een schoolverbeteraanpak op een gekozen vakgebied en het passender maken van het aanbod.
 • De aanpak wordt met elkaar in concrete acties uitgewerkt, daardoor weet elke leerkracht wat er van hem of haar wordt verwacht bij de uitvoering.

Een helder plan van aanpak voor je groep en leerlingen
Aantal bijeenkomsten: 1

 • Je leert te denken van groep naar subgroep naar leerling. Door deze slimme aanpak krijg je een overzichtelijk plan dat de belangrijke aanpassingen voor je leerlingen bevat: de interventies.
 • Je leert hoe je de effectiviteit van de interventies in beeld brengt door ze SMART te formuleren. Je krijgt praktische handvatten om de interventies concreet, uitvoerbaar én meetbaar voor evaluatie te maken. Zo kan je de cyclus goed rondmaken en je leerlingen zo optimaal mogelijk ondersteunen.

Overzicht van de onderwerpen:

 • 1 Passende schoolambities als basis van de kwaliteitscyclus
 • 2 Het onderwijsplan: zo werken wij
 • 3 Zicht op ontwikkeling met de toetsen van het LVS
 • 4 De schoolbespreking met het hele team
 • 5 Een helder plan van aanpak voor je groep en leerlingen

Aanbevolen literatuur

PO-Raad (2021). Handreiking Stap voor stap naar schooleigen doelen.

Bekijk

Gijzen, W. (2019). De schoolweging begrepen.

Trainers

Emila Bijl

Monique Steenwinkel

Jojanneke Beugelink

Jeroen Mulder

Bernadette Dijkman

Marjolein Veuger

Kimberly de Jong – Vermeulen

Wijnand Gijzen

Nicole van Loo

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier